Informácie pre obchodných partnerov – spracovanie osobných údajov.

1) Spracovanie osobných údajov

V súvislosti s uzavretím či uzatváraním obchodnej zmluvy medzi Vami a spoločnosťou LIFTEC SK, s.r.o., zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiel Sro, vložka 13552/R, so sídlom: Zlatovská 2415/33B, 911 01 Trenčín, identifikačné číslo: 36326542, dochádza k spracovaniu vašich osobných údajov. V rámci tohto spracovania je spoločnosť LIFTEC SK, s.r.o. v postavení správcu.

2) Aké vaše osobné údaje sú spracovávané?

 V rámci uvedeného spracovania dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov predstavovaných najmä identifikačnými, kontaktnými a fakturačnými údajmi, prípadne históriou našej obchodnej spolupráce. Osobné údaje sú teda najmä spracovávané v rozsahu vášho mena, priezviska, emailovej adresy, telefónneho čísla, prípadne identifikačného čísla, daňového identifikačného čísla, informácie o tom, ktorú spoločnosť zastupujete, a pod.

3) Za akým účelom sú vaše osobné údaje spracovávajú?

Vaše osobné údaje sú spracované za účelom rokovaní a uzatváranie obchodných zmlúv, plnenie povinností a výkonu práv podľa týchto zmlúv, prípadne v rámci udržiavania obchodných vzťahov spoločnosti LIFTEC SK, s.r.o.

4) Na základe akého dôvodu sú vaše osobné údaje spracovávané?

 Vaše osobné údaje sú spracovávané na základe niekoľkých zákonných dôvodov. V prvom rade sú vaše osobné údaje spracovávané na základe toho, že toto spracovanie je nevyhnutné na uzatváranie a vykonávanie obchodných zmlúv uzatvorených so spoločnosťou LIFTEC SK, s.r.o.

Osobné údaje môžu byť tiež spracovávané v súvislosti s plnením povinností spoločnosti LIFTEC SK, s.r.o., napríklad povinností daňových.

Ďalším dôvodom, na základe ktorého dochádza k spracovaniu osobných údajov, sú oprávnené záujmy spoločnosti LIFTEC SK, s.r.o. Týmto záujmom je predovšetkým záujem spoločnosti LIFTEC SK, s.r.o. viesť si evidenciu svojich obchodných partnerov na účely prípadného nadviazania ďalšej spolupráce. Na základe tohto dôvodu sa napríklad na vás môže spoločnosť LIFTEC SK, s.r.o. obracať s obchodnými a reklamnými oznámeniami, ktoré sú v priamej súvislosti s už skôr uzavretými zmluvami.

Posledným dôvodom spracovania môže byť Vami poskytnutý súhlas, a to v prípade, že ho spoločnosti LIFTEC SK, s.r.o. udelíte. Na základe tohto súhlasu sú osobné údaje spracovávané napríklad za účelmi marketingovými a reklamnými, a to aj vtedy, ak tieto nesúvisia s pôvodne uzatváranou zmluvou.

5) Akým spôsobom k spracovaniu osobných údajov dochádza?

Vaše osobné údaje sú spracovávané ako manuálne, tak automatizovane v rámci informačného systému spoločnosti LIFTEC SK, s.r.o.

6) Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje sú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel ich spracovania. Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje vymazané.

7) Komu sú osobné údaje odovzdávané?

 Vaše osobné údaje sú odovzdávané iba v obmedzenom rozsahu, a to iba v prípade, ak je to potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý sa tieto osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje môžu byť poskytované najmä štátnym orgánom, ale tiež napríklad obchodným partnerom vykonávajúcim pre spoločnosť LIFTEC SK, s.r.o. spravovanie účtovnej a daňovej agendy a pod.

8) Ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Avšak poskytnutie niektorých osobných údajov je nevyhnutné pre uvedenie v zmluve alebo na plnenie práv a povinností z uzavretých obchodných zmlúv. Neposkytnutie údajov teda môže viesť k tomu, že nebude možné uzavrieť zmluvu alebo splniť niektoré práva a povinnosti z týchto zmlúv vyplývajúce.

9) Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte voči spoločnosti LIFTEC SK, s.r.o. určité práva. Medzi tieto práva patrí napríklad:

a) Právo na prístup

Na základe tohto práva máte právo vedieť, aké údaje sú o vás spracovávané, za akým účelom, po akú dobu, kde sú vaše osobné údaje získavané, komu sú odovzdávané, kto ich okrem spoločnosti LIFTEC SK, s.r.o. spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. Aj keď by všetky informácie mali byť súčasťou tohto dokumentu, neváhajte sa v prípade nejasností na spoločnosť LIFTEC SK, s.r.o. so žiadosťou o ďalšie informácie obrátiť.

b) Právo na opravu

V prípade, keď zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spoločnosť LIFTEC SK, s.r.o. spracováva, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby boli bez zbytočného odkladu opravené, prípadne doplnené.

c) Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby boli vaše osobné údaje vymazané. Vaše osobné údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané, ak je splnená niektorá z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané,
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovaniu je váš súhlas nevyhnutný a zároveň neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje je možné naďalej spracovávať,
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe oprávnených záujmov spoločnosti LIFTEC SK, s.r.o. a je zistené, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, neexistujú alebo
 • domnievate sa, že spracovanie osobných údajov vykonávané spoločnosťou LIFTEC SK, s.r.o. prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Toto právo sa neuplatní v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie právnej povinnosti spoločnosti LIFTEC SK, s.r.o. alebo určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

d) právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musí spoločnosť LIFTEC SK, s.r.o. obmedziť, ak:

 • popierate presnosť osobných údajov, kým je zistené, aké údaje sú správne,
 • vaše osobné údaje sú spracovávané bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo je možné spracovávať), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste v budúcnosti takéto údaje spoločnosti LIFTEC SK, s.r.o. aj tak poskytli),
 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole právo namietať proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú sa prešetruje, či je vaše námietka oprávnená, je spoločnosť LIFTEC SK, s.r.o. povinná spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

e) Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od spoločnosti LIFTEC SK, s.r.o. všetky vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli a ktoré sú spracovávané na základe vášho súhlasu. Vaše osobné údaje vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby bolo možné na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré sú spracovávané automatizovane v elektronických databázach.

f) Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe oprávneného záujmu spoločnosti LIFTEC SK, s.r.o. Osobné údaje potom spoločnosť LIFTEC SK, s.r.o. prestane spracovávať, ibaže existujú závažné oprávnené dôvody na to, aby v takomto spracovaní pokračovala.

g) Právo podať sťažnosť

Kedykoľvek sa tiež môžete v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov obrátiť so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

10) Uplatnenie práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov

Všetky vaše práva môžete voči nám uplatniť prostredníctvom emailu zaslaného na adresu gdpr@liftec.sk

Vaša žiadosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, je spoločnosť LIFTEC SK, s.r.o. oprávnená túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení budete samozrejme informovaní.

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie – spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ – spoločnosť LIFTEC SK, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v oddiel Sro, vložka 13552/R, so sídlom Zlatovská 2415/33B, 911 01 Trenčín, IČO 36326542.

Účelom spracúvania je posúdenie predpokladov uchádzača na pracovnú pozíciu pri výberových konaniach, a vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie s nasledovným aktívnym oslovovaním s novými pracovnými príležitosťami.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas uchádzača o zamestnanie, pričom udelený súhlas môže uchádzač kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese kariera@liftec.sk, gdpr@liftec.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa.  Osobné údaje poskytuje prevádzkovateľovi priamo dotknutá osoba – uchádzač o zamestnanie.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Svoje osobné údaje nie je uchádzač povinný na tento účel poskytnúť, avšak bez ich poskytnutia LIFTEC SK nemôže uchádzača o zamestnanie LIFTEC SK evidovať a komunikovať s ním.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a prípadných iných prílohách, ktoré sú súčasťou životopisu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa odovzdávať osobné údaje uchádzačov ďalšej strane, osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny a nezverejňujú. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje tretím stranám v prípade, ak mu túto povinnosť ukladá príslušný právny predpis napr. pri výkone inšpekcie práce. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie osobných údajov.

Osobné údaje uchádzačov prevádzkovateľ uchováva po dobu uvedenú uchádzačom, najdlhšie však 1 rok alebo do momentu odvolania súhlasu.

Uchádzač má právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie informácie o spracúvaní jeho osobných údajov, prístup k týmto osobných údajov, právo požadovať opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Uchádzač uplatňuje svoje práva u prevádzkovateľa elektronicky na adrese gdpr@liftec.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa.

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022
 
 

  Mám záujem o
  Dozvedel som sa o Vás