Informačná povinnosť ku kamerovým záznamom

 

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:       LIFTEC SK, s.r.o.

Sídlo:                          Zlatovská 2415, Trenčín 911 05 

IČO:                           36 326 542

Právna forma:             Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný:                    v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 13552/R

kontaktné údaje:         email:  gdpr@liftec.sk tel.: +421 32 7430 850

                       

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Účel:   ochrana života, zdravia a majetku osôb a prevádzkovateľa a odhaľovanie kriminality

 

Právny základ:

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, a to záznam fyzickej podoby a prejavov fyzickej osoby, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov). Oprávneným záujmom je ochrana majetku prevádzkovateľa a jeho zamestnancov a ochrana života a zdravia zamestnancov. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že ochrana majetku prevádzkovateľa (zamedziť krádežiam, ku ktorým dochádza v priestoroch prevádzkovateľa) a jeho zamestnancov a iných dotknutých osôb a ochrana života a zdravia zamestnancov a iných dotknutých osôb (prevádzkovateľ monitorovaním jeho priestorov autenticky a priebežné vyhodnocuje možné riziká na život a zdravie zamestnancov z pohľadu zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby a to konkrétne spracúvania audio/video záznamu fyzickej podoby a prejavov dotknutej osoby. Život a zdravie zamestnancov prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva audio/video záznam fyzickej podoby a prejav dotknutej osoby v časovom rozsahu maximálne 14 dní, a to súčasne za prísneho dodržiavania technických a organizačných opatrení prijatých prevádzkovateľom. Táto doba uchovania je nevyhnutná, nakoľko prevádzkovateľ po tom ako zistí krádež v jeho priestoroch, poskytne záznam orgánom činným v trestnom konaní, aby trestnú činnosť odhalili a zabezpečili nápravu. Po uplynutí doby 14 dní, prevádzkovateľ tento záznam zlikviduje. K takémuto záznamu resp. monitorovaniu kamerovým systémom má prístup len osoba, ktorá na to bolo poverená prevádzkovateľom, a to na základe prísneho dodržania všetkých pokynov, ktoré jej prevádzkovateľ udelil. Prevádzkovateľ na tento účel prijal technické a organizačné opatrenia o používaní kamerového systému.

 

 1. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

 

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

Orgány činné v trestnom konaní a súdy.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

 

Osobné údaje získané prostredníctvom kamerového systému prevádzkovateľa uchováva po dobu max. 14 dní.

 

 1. Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

 • na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

 • na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod. 

 • namietať spracúvanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

 • na prenosnosť osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosťna dozorný orgán,

 

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: gdpr@liftec.sk, telefónne číslo +421 32 7430 850 alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.